Over het Jeugdcultuurfonds

hondjePer 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage. Gemeenten hanteren eigen spelregels voor de hoogte van dit bedrag. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Download hier onze digitale folder.

 

 

Sinds de oprichting van het Jeugdcultuurfonds is het aantal kinderen dat door ons geholpen is, spectaculair gegroeid:

  • 2009: 147 kinderen
  • 2010: 586 kinderen
  • 2011: 1264 kinderen
  • 2012: 2320 kinderen
  • 2013: 3454 kinderen
  • 2014: 4979 kinderen
  • 2015: 6308 kinderen
  • 2016: 7620 kinderen
  • 2017: 9952 kinderen

Waarom is het Jeugdcultuurfonds belangrijk?
Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Dat verzinnen we niet zelf, onderzoek heeft dat uitgewezen. Download hier het artikel ‘Muziekonderzoek is hot’ van Mark Mieras, het rapport Mind the Gap van BMC of het onderzoek van het Mulier Instituut ‘Veelbetekenende kansen’.

Er zijn in Nederland nog veel gezinnen waar kinderen vanwege geldgebrek niet mee kunnen doen aan cultuur en sportactiviteiten, activiteiten waar ze niet alleen blij van worden, maar waardoor ze ook nieuwe vrienden maken en zichzelf en hun capaciteiten leren kennen. In 2014 groeide 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een minimuminkomen. Dat zijn maar liefst 378.000 kinderen waarvan bekend is dat 150.000 kinderen uit deze groep helemaal niet participeren. (Bron: SCP Armoedesignalement 2014)

Dankzij de Stichting Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Nederland hoeven deze kinderen niet aan de zijlijn te staan maar krijgen ze kansen volop mee te doen!

jsf-dingetjeHet Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds zijn sinds 1 januari 2017 gefuseerd. Of een kind wil voetballen of dansen, maakt ons niets uit. Als het maar mee kan doen! Wil het kind liever sporten? Kijk dan op de site van het Jeugdsportfonds!

gemeente2Voor gemeenten is het een uitdaging alle kinderen mee te laten doen. In een periode waarin bezuinigd moet worden, is het van het grootste belang dat de groeiende groep kinderen uit gezinnen met weinig inkomen kan (blijven) meedoen. Wilt u ook een Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds in uw gemeente? Download hier de brochure voor meer informatie.

Het kabinet trekt  vanaf 2017 elk jaar 100 miljoen euro extra uit om kinderen die opgroeien in armoede te  helpen. 85 miljoen gaat naar gemeenten, 14 miljoen euro naar fondsen die kinderen in natura te helpen en hier goede bovenregionale plannen voor ontwikkelen. Op 11 november 2016 is er een akkoord ondertekend tussen het ministerie van SZW, de VNG en vijf fondsen, waaronder het Jeugdcultuurfonds.

Sinds juni 2017 werken het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Leergeld Nederland, stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp samen onder de noemer: Kansen voor alle kinderen. Kijk op de website: www.kansenvoorallekinderen.nl

Download hier het leaflet met alle informatie of bekijk de bestuurlijke afspraken.

zakgeldHet Jeugdcultuurfonds is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs. Sinds 1 januari 2017 zijn we gefuseerd met het Jeugdsportfonds.

Het Rijk stelde in 2013 en 2014 extra geld ter beschikking aan het Gemeentefonds ter bestrijding van armoede onder kinderen. Het Jeugdcultuurfonds heeft matching-geld beschikbaar door bijdragen van de BankGiro Loterijhet Gieskes Strijbis Fonds, de Rabobank Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Kunstweken en diverse donaties van particulieren en bedrijven.

het landelijk bureau

Het landelijk bureau van de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland in Amsterdam staat de provinciale en stedelijke fondsen met raad en daad bij, bepaalt de strategie, initieert landelijke acties, verzorgt de landelijke communicatie en zorgt ervoor dat het online aanvraagsysteem goed functioneert.

Bestuur en raad van toezicht

Het bestuur van de stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland wordt gevormd door:

Monique Maks, directeur

Lees meer