Disclaimer / klachten

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Jeugdcultuurfonds Nederland geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Jeugdcultuurfonds Nederland.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Jeugdscultuurfonds Nederland hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. Jeugdcultuurfonds Nederland behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Het indienen van een klacht gaat als volgt.

Artikel 1 Definitie
Een klacht is een schriftelijke uiting van een instelling, organisatie, bedrijf of persoon, gericht aan de directie van het Jeugdcultuurfonds Nederland of aan de coördinator van een van de lokale Jeugdcultuurfondsen, waarin deze zijn of haar beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van het betreffende het Jeugdcultuurfonds.

Artikel 2 Doel
Deze procedure heeft ten doel een algemene handelwijze vast te leggen voor het behandelen van alle klachten die bij het het Jeugdcultuurfonds Nederland binnenkomen.

Artikel 3 Registratie
Van elke klacht wordt door het Jeugdcultuurfonds Nederland op een klachtenformulier de volgende informatie geregistreerd:
•    datum dat klacht binnenkomt;
•    op wat voor manier komt de klacht binnen;
•    naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;
•    relatie klager met het Jeugdcultuurfonds;
•    type en omschrijving van de klacht;
•    omschrijving van de door het Jeugdcultuurfonds te ondernemen actie;
datum van definitieve afhandeling;

Artikel 4 Afwikkeling
De klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk worden beantwoord.
Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden afgehandeld c.q. beantwoord, zendt het Jeugdcultuurfonds de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen antwoord tegemoet kan worden gezien.
De klachten over lokale Jeugdcultuurfondsen worden door het Jeugdcultuurfonds Nederland doorgestuurd en door het betreffende lokale Jeugdcultuurfonds behandeld.

Artikel 5 Beroep
Indien de klager te kennen geeft geen genoegen te nemen met de beantwoording van zijn klacht, wordt de klacht in handen gegeven van het bestuur van het betreffende Jeugdcultuurfonds.
Het bestuur handelt de klacht verder af door tenminste telefonisch contact op te nemen met de klager en, al naar gelang van de bevindingen, hetzij de klager uit te nodigen voor een gesprek hetzij de klacht verder schriftelijk af te doen.
Artikel 6  Evaluatie
Tenminste twee maal per jaar wordt een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de klachten. Voor zover nodig treft de directeur resp. de coördinator naar aanleiding van dit overzicht maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen. Aan het bestuur wordt mededeling gedaan van het overzicht en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Wilt u na het lezen van deze klachtenprocedure een klacht indienen, mail dan uw klacht naar de coördinator van het betreffende lokale Jeugdcultuurfonds, mail naar info@jeugdcultturfonds.nl of stuur een brief naar Het Jeugdcultuurfonds Nederland t.a.v. de Directie, Pilotenstraat 6g, 1059 CJ Amsterdam.

Gaat uw klacht over een lokaal Jeugdcultuurfonds, vermeld dan duidelijk de naam van het lokale Jeugdcultuurfonds.