Skip to navigation | Ga naar menu

Klachtenprocedure Jeugdcultuurfonds Nederland


Artikel 1 Definitie
Een klacht is een schriftelijke uiting van een instelling, organisatie, bedrijf of persoon, gericht aan de directie van het Jeugdcultuurfonds Nederland of aan de consulent van een van de lokale of regionale Jeugdcultuurfondsen, waarin deze zijn of haar beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van het betreffende Jeugdcultuurfonds.

Artikel 2 Doel
Deze procedure heeft ten doel een algemene handelwijze vast te leggen voor het behandelen van alle klachten die bij het Jeugdcultuurfonds binnenkomen.

Artikel 3 Registratie
Van elke klacht wordt op een klachtenformulier de volgende informatie geregistreerd:
a. datum dat klacht binnenkomt;
b. op wat voor manier komt de klacht binnen;
c. naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;
d. relatie klager met het Jeugdcultuurfonds;
e. type en omschrijving van de klacht;
f. omschrijving van de door het Jeugdcultuurfonds te ondernemen actie;
g. omschrijving van de afspraken die met de klager zijn gemaakt;
h. datum van definitieve afhandeling;

Artikel 4 Afwikkeling
a. De klacht voortvarend, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk beantwoord.
b. Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden beantwoord, zendt het Jeugdcultuurfonds de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen antwoord tegemoet kan worden gezien.
c. De klachten over lokale Jeugdcultuurfondsen worden doorgestuurd door het Jeugdcultuurfonds Nederland en door het betreffende lokale Jeugdcultuurfonds behandeld.

Artikel 5 Beroep
a. Indien de klager te kennen geeft geen genoegen te nemen met de beantwoording van zijn klacht, wordt de klacht in handen gegeven van het bestuur van het betreffende Jeugdcultuurfonds.
b. Het bestuur handelt de klacht verder af door tenminste telefonisch contact op te nemen met de klager en, al naar gelang van de bevindingen, hetzij de klager uit te nodigen voor een gesprek hetzij de klacht verder schriftelijk af te doen.

Artikel 6 Evaluatie
a. Tenminste twee maal per jaar wordt een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de klachten.
b. Voorzover nodig treft de directeur resp. de consulent naar aanleiding van dit overzicht maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen.
c. Het bestuur wordt mededeling gedaan van het overzicht en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Wilt u na het lezen van de klachtenprocedure een klacht indienen, mail dan naar mieke.eichelsheim@jeugdcultuurfonds.nl of stuur uw brief aan het adres van het Jeugdcultuurfonds Nederland t.a.v. de Directie, Pilotenstraat 6G, 1059 CJ Amsterdam.