Skip to navigation | Ga naar menu

De gemeente Almelo kent een Jeugdcultuurfonds voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

de consulent is Herman Beckers, e-mail: consulent.almelo@jeugdcultuurfonds.nl

Het Jeugdcultuurfonds Almelo is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds Almelo richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen.
Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Almelo kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Almelo laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.


AANVRAGEN
Geld aanvragen
1. De Intermediair
Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de leerkracht of docent, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

2. De Aanvraag
De intermediair doet een aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds. De gegevens van de intermediair worden eerst ingevoerd. Daarna de gegevens met betrekking tot de aanvraag.
De consulent van het Jeugdcultuutfonds Almelo ontvangt de aanvraag.

3. De Consulent
De consulent van het Jeugdcultuurfonds Almelo beoordeelt de gegevens van de intermediair en de aanvraag zelf. De intermediair ontvangt daarover bericht.
Als de aanvraag door de consulent wordt goedgekeurd zorgt het Jeugdcultuurfonds voor betaling aan de cultuurinstelling.

SPELREGELS

De aanvraag wordt gedaan via de website door de intermediair. Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
Het Jeugdcultuurfonds Almelo keert uit wanneer de ouder(s) en of verzorger(s) leven van een inkomen tot op 115% van het bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.
De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.

De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Almelo bedraagt maximaal € 450,00 per jaar.

Het Jeugdcultuurfonds Almelo keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks aan de culturele instelling.
Bijdragen voor instrumenten en andere benodigdheden worden overgemaakt op de rekening van de instelling waaraan de intermediair verbonden is. Facturen kunnen gestuurd worden naar de consulent die vervolgens zorgt voor de betaling.

De activiteit moet vallen onder het begrip kunstbeoefening.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de culturele instelling, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.